Chuyến xe

Chuyến xe

4 chỗ
7 chỗ

Bắc Kạn

HN – BẮC CẠN

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – BẮC GIANG

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – BẮC NINH

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Điện Biên

HN – ĐIỆN BIÊN

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

TP. HÀ NỘI

HN – HÀ GIANG

1.500.0002.100.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Hải Dương

HN – HẢI DƯƠNG

1.200.0001.400.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Hải Phòng

HN – HẢI PHÒNG

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.000.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
800.0001.000.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Lạng Sơn

HN – LẠNG SƠN

700.000800.000 Đặt xe nhanh
đặt xe